Intellectuele eigendomsrechten

        Intellectuele en industriële eigendomsrechten

1.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Suvio geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

      Diversen

1.1 Indien u aan Suvio schriftelijk opgave doet van een adres, is Suvio gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Suvio schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

1.2 Wanneer door Suvio gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Suvio deze Voorwaarden soepel toepast.

1.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Suvio in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Suvio vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

     Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

1.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Suvio (eigenaar www.suvio.nl) en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amsterdam kennis, tenzij Suvio (eigenaar www.suvio.nl) er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.