Garantie

SUVIO (eigenaar www.Islam-Wijs.nl) garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de uitgevers garantie van het aan u geleverde product.

1.1 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Suvio (eigenaar www.Islam-wijs.nl)) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Suvio (eigenaar www.Islam-Wijs.nl).

1.2 Indien klachten van de afnemer door Suvio (eigenaar www.Islam-Wijs.nl) gegrond worden bevonden, zal Suvio (eigenaar www.Islam-Wijs.nl) naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Suvio (eigenaar www.Islam-Wijs.nl) en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel naar keuze van Suvio (eigenaar www.Islam-Wijs.nl) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Suvio (eigenaar www.Islam-Wijs.nl) gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Suvio (eigenaar www.Islam-Wijs.nl) voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

1.3 Suvio (eigenaar www.Islam-Wijs.nl) is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

1.4 Deze garantie geldt niet indien:

A) en zolang de afnemer jegens Suvio (eigenaar www.Islam-Wijs.nl) in gebreke is;

B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft bewerkt of door derden heeft laten bewerken.

C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Suvio (eigenaar www.Islam-Wijs.nl) en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;