Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Suvio.nl (eigenaar www.Islam-Wijs.nl)

Kvk nr 27347663

BTW nr NL 8209.60.007.B01

IBAN nr NL 72 INGB 0004 4122 24

Versie geldig vanaf 1 januari 2021

  1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Hadjinfo. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Suvio.nl (eigenaar www.Islam-Wijs.nl).

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Suvio.nl (eigenaar www.Islam-Wijs.nl) behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Suvio.nl (eigenaar www.Islam-Wijs.nl) erkend.

1.4 Suvio.nl (eigenaar www.Islam-Wijs.nl) garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

  1. Begrippen

2.1 De klant is de rechtspersoon of natuurlijke persoon die met Suvio.nl (eigenaar www.Islam-Wijs.nl) de overeenkomst heeft gesloten

2.2. Onder ‘werkdagen’ wordt verstaan: alle dagen van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van nationale feestdagen en met uitzondering van perioden waarin bij Suvio.nl (eigenaar www.Islam-Wijs.nl) alleen orders geplaatst kunnen worden (en geen verdere orderafhandeling en -levering van deze orders plaatsvindt). De perioden waarin bij Suvio.nl (eigenaar www.Islam-Wijs.nl) alleen orders geplaatst kunnen worden, worden gedurende de periode op de hoofdpagina van de internetsite van Suvio.nl (eigenaar www.Islam-Wijs.nl) en op orderbevestigingen aangegeven.

2.3  Overeenkomst is de overeenkomst strekkende tot de levering van de producten door Suvio.nl (eigenaar www.Islam-Wijs.nl) aan de klant.

2.4 Onder ‘schriftelijk’ wordt verstaan: communicatie per brief of email.

  1. Levering

3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

3.2 Suvio.nl (eigenaar www.Islam-Wijs.nl) streeft naar een leveringstermijn van maximaal vijf (5) werkdagen voor voorradige producten. Levering door Suvio.nl (eigenaar www.Islam-Wijs.nl) vindt plaats uiterlijk binnen dertig (30) werkdagen na datum van betaling, tenzij met u schriftelijk een andere levertermijn is overeengekomen. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar of er is om andere redenen vertraging) of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden geleverd, dan ontvangt de consument binnen één (1) maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

3.3 Aan de leveringsplicht van Suvio.nl (eigenaar www.Islam-Wijs.nl) zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Suvio.nl (eigenaar www.Islam-Wijs.nl) geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

3.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3.5 Risico van beschadiging en verlies van een zending naar de koper wordt door Suvio gedragen. Nadat de artikelen aan de koper geleverd zijn (zie artikel 5.2), gaat het risico van beschadiging en verlies op de koper over.

3.6 Suvio is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

3.7 Bestellingen gedaan bij www.suvio.nl worden uitsluitend geleverd in Nederland

 

  1. Prijzen en betalingen

4.1 Alle prijzen op de site zijn in euro’s en inclusief 21% BTW en eventuele andere belastingen of heffingen en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

4.3 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4.4 Betaling dient te geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Suvio.nl (eigenaar www.Islam-Wijs.nl).

4.5. Betaling kan ook geschieden door middel van een betaling met een cadeau- of kortingsbon, uitgegeven door Suvio.nl (eigenaar www.Islam-Wijs.nl). Een cadeau- of kortingsbon is maximaal één (1) jaar geldig na datum van uitgifte. Cadeau- of kortingsbonnen kunnen uitsluitend in de webwinkel verzilverd worden. Indien het bestede bedrag lager is dan de waarde van de bon, vervalt het restant bedrag automatisch. Suvio.nl (eigenaar www.Islam-Wijs.nl) cadeaubonnen of tegoedbonnen zijn niet inwisselbaar voor een geldbedrag.

4.6 De koper geeft Suvio.nl (eigenaar www.Islam-Wijs.nl) toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door u gekozen betalingswijze.

4.7 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Suvio.nl (eigenaar www.Islam-Wijs.nl) gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

       5.Overeenkomst

5.1 Een overeenkomst tussen Suvio.nl (eigenaar www.Islam-Wijs.nl) en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Suvio.nl (eigenaar www.Islam-Wijs.nl) op haalbaarheid is beoordeeld.

5.2 Suvio.nl (eigenaar www.Islam-Wijs.nl) behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

5.3  Als gekochte producten worden geretourneerd of door Suvio.nl (eigenaar www.Islam-Wijs.nl) worden teruggevorderd, ontvangt de klant de betaalde aankoopprijs terug. Terugbetaling wordt uitgevoerd in de betaalvorm die de klant bij aankoop heeft geselecteerd. Indien de Klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de Klant de Overeenkomst met Suvio.nl (eigenaar www.Islam-Wijs.nl) ingevolge artikelen 8.1. en 8.2 heeft ontbonden, zal Suvio.nl (eigenaar www.Islam-Wijs.nl) deze betalingen binnen dertig (30) werkdagen nadat Suvio.nl (eigenaar www.Islam-Wijs.nl) het door de klant geretourneerde producten heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. Suvio.nl (eigenaar www.Islam-Wijs.nl) behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer (het vermoeden bestaat dat) de producten reeds zijn geopend, gebruikt of door de schuld van de klant zijn beschadigd.

5.4  Indien producten worden geretourneerd die naar het oordeel van Suvio.nl (eigenaar www.Islam-Wijs.nl) schade hebben opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Suvio.nl (eigenaar www.Islam-Wijs.nl) de klant hiervan schriftelijk in kennis stellen. Suvio.nl (eigenaar www.Islam-Wijs.nl) heeft het recht om de waardevermindering van de producten als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

       6.Afbeeldingen en specificaties

6.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Suvio.nl (eigenaar www.Islam-Wijs.nl) gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

      7.Overmacht

7.1 Suvio.nl (eigenaar www.Islam-Wijs.nl) is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Suvio.nl (eigenaar www.Islam-Wijs.nl) alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

7.3 Suvio.nl (eigenaar www.Islam-Wijs.nl) behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Suvio.nl (eigenaar www.Islam-Wijs.nl) gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

7.4 Indien Suvio.nl (eigenaar www.Islam-Wijs.nl) bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

        8.Aansprakelijkheid en reclamatie

8.1 Suvio.nl (eigenaar www.Islam-Wijs.nl) is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

8.2 U blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor een zorgvuldig en verantwoord gebruik van geleverde producten. Suvio is niet aansprakelijk voor schade of verwondingen die zijn ontstaan tijdens het gebruik van product(en), tenzij sprake is van grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Suvio. Geleverde instructies bij de producten zijn slechts een richtlijn.

8.3 Suvio.nl (eigenaar www.Islam-Wijs.nl) is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

8.4 U blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor een zorgvuldig en verantwoord gebruik van geleverde producten. Suvio is niet aansprakelijk voor schade of verwondingen die zijn ontstaan tijdens het gebruik van product(en), tenzij sprake is van grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Suvio. Geleverde instructies bij de producten zijn slechts een richtlijn.

8.5 U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Suvio te melden. Zie 8.3 en 8.4 Nadat u de bestelde producten heeft ontvangen, heeft u de bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst van de producten, de onderliggende overeenkomst met Suvio, zonder opgave van redenen, te ontbinden.

8.6  Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 8.3 en 8.4 wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk aan Suvio te melden. De klant dient de producten te retourneren naar een door Suvio vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende en/of beschadigde verpakkingen worden niet teruggenomen. Het openen van de verpakking betekent dat u de producten wenst te behouden.